فرض کنید پرسشنامه x دارای 10 سوال می باشد که برای سنجش دو سازه A و B طراحی شده است. قبل از هر گونه آنالیزی روی داده های حاصل از این پرسشنامه باید پایایی و قابل اعتماد بودن این پرسشنامه مورد ارزیابی قرار گیرد. ابتدا محقق نمونه آماری ( معمولا 30 نفری) را انتخاب نموده تا پرسشنامه طراحی شده را تکمیل نمایند و درصورتی که آلفای کرونباخ محاسبه شده در حد قابل قبول قرار گرفت در نهایت نمونه آماری اصلی را انتخاب می کنند .

مراحل محاسبه آلفای کرونباخ برای سازه A ، برای سازه B و در نهایت آلفای کرونباخ کل پرسشنامه بصورت گام به گام بدین شرح است.

محاسبه آلفای کرونباخ برای سازه A

 

محاسبه آلفای کرونباخ برای سازه B

محاسبه آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه

برای مشاهده فیلم آموزشی و استفاده از داده های بکار برده شده وارد کانال زیر شده و دانلود نمایید: