فایل و مطالب بسیار مفید برای ارائه کلاسی و یادگیری نرم افزار

✅ نحوه ذخیر داده ها به فرمت csv

✅ نحوه فراخوانی داده ها به نرم افزار smartpls

✅ نحوه مدلسازی در فضای نرم افزار

✅ نحوه مدلسازی متغیرهای مرتبه دوم

✅ نحوه محاسبه ضریب پایایی ترکیبی(CR) و میانگین واریانس استخراج شده(AVE) متغیرهای مرتبه دوم

✅ نحوه اجرای مدل با روش پی ال اس الگوریتم

✅ نحوه اجرای مدل با روش بوت استرپ

✅ نحوه محاسبه تک تک شاخصهای آلفای کرونباخ، ضریب پایایی ترکیبی ، AVE ، روایی همگرا و واگرا، روش فورنل – لارکر ، اندازه اثر ، ضریب تعیین ، مقدار اندازه پیش بین و GOF

✅ نحوه مشاهده خروجی ها

✅ نحوه برخورد با نتایج غیر قابل قبول

✅ نحوه تفسیر نتایج بدست آمده

برای دریافت فایلها و فیلم های آموزشی و داده های بکار برده شده وارد کانال شده یا در تلگرام به شماره 09351323950 پیام دهید

مدل سازی معادلات ساختاری یکی از انواع روش های آماری است که بررسی ارتباطات میان چندین متغیر در یک مدل را فراهم می سازد. نسل اول این تکنیک کوواریانس محور بوده و  با نرم افزارهایی مانندLisrel ، AMOS و EQS معرفی شده اند. ضعف های این نرم افزارها شامل نیاز به تعداد زیاد نمونه (معمولا برای هر سوال پرسشنامه تعداد 5 تا 15 نمونه پیشنهاد شده است) ، نرمال بودن توزیع داده ها، وجود حداقل سه سوال برای هر سازه موجب معرفی نسل دوم روشهای مدل سازی معادلات ساختاری که واریانس محور میباشد؛ گردید.

محققین دلایل متعددی را برای استفاده از روش پی ال اس ذکر نموده اند. مهمترین دلیل ، برتری این روش برای نمونه های کوچک ذکر شده است. دلیل بعدی داده های غیر نرمال است که محققین و پژوهشگران در برخی پژوهش ها با آن سروکار دارند و در نهایت دلیل آخر استفاده از روش پی ال اس ، روبرو نشدن با مدلهای اندازه گیری سازنده است.

گروه تحلیل آماری رباط بدنبال آموزش صریح و کامل این نرم افزار برآمده است.

برای درک بهتر موضوع و اصطلاحات تخصصی بکار برده شده ، آموزش را با یک مثال عملی دنبال خواهیم کرد. فرض کنید در یک تحقیقی قصد داریم تاثیر رضایت شغلی بر تعهد سازمانی و غرور سازمانی را مورد بررسی و مطالعه قرار دهیم. از آنجایی که امکان سنجش رضایت شغلی، تعهد سازمانی و غرور سازمانی بصورت مستقیم غیر ممکن می باشد. از یک پرسشنامه ای استفاده می کنیم که این سه متغیر را از جهات مختلف اندازه گیری کند. تصویر زیر پرسشنامه تنظیم شده در خصوص این متغیرها می باشد. همانطور که مشاهده می شود سوالات اول تا ششم مربوط به متغیر رضایت شغلی ، سوالات هفتم تا دوازدهم مربوط به تعهد سازمانی و سوالات سیزدهم تا هفدهم مربوط به غرور سازمانی می باشد.

تصاویر زیر چند نمونه از آموزشهای گرافیکی ارائه شده در آموزش می باشد:

متغیرهای آشکار و پنهان چیست؟

 

منظور از مدلهای ساختاری ، اندازه گیری و کلی چیست؟

 

روش برآورد و اجرای الگوریتم پی ال اس به چه صورت می باشد ؟

 

چه شاخصهایی در روش پی ال اس مورد ارزیابی و بررسی قرار می گیرد؟

ادامه مطالب و فیلم های آموزشی بهمراه فیلم داده های به کار برده شده در کانال تلگرامی زیر موجود می باشد.

ضمن اینکه میتوان درخواست خود را در خصوص دریافت این مطالب بسیار ارزشمند و مفید با مدیریت سایت در میان گذاشت.

مدیریت سایت: عیوضی پاسخگوی 24 ساعته

شماره تماس و تلگرام: 09351323950