هنسلر و همکاران (۲۰۱۵) شاخص جدیدی به نام Heterotrait-Monotrait Ratio یا HTMT برای ارزیابی روایی واگرا ارائه کرده‌اند. شاخص HTMT جایگزین روش فورنل-لارکر گزارش شده است. امکان محاسبه این معیار در نرم افزار Smart PLS 3 وجود دارد . حد مجاز معیار HTMT میزان 0.85 تا 0.9 می‌باشد. اگر مقادیر این معیار کمتر از 0.9 باشد روایی واگرا قابل قبول است