رشته هاي دانشگاهي زير مي‌توانند از خدمات تحليل آماري ما بهره ببرند: تربيت بدني، شيمي، صنايع غذايي، كشاورزي، مديريت، تمامي رشته هاي پزشكي، علوم انساني، علوم اجتماعي، آمار  ، علوم تربيتي، منابع طبيعي، زمين شناسي، ادبيات، جغرافيا، تاريخ، علوم سياسي، هواشناسي، پزشکی, زيست شناسي، مهندسي صنايع، فناوري اطلاعات و ارتباطات ICT ، برنامه ريزي شهري،  جغرافيا و برنامه ريزي روستايي،‌ پرستاري، ايمني شناسي،، ايمونولوژي،  علوم آزمايشگاهي، تغذيه، علوم رفتاري، علوم اقتصادي، كتابداري، بازرگاني، روان شناسي، جامعه شناسي، جمعيت شناسي، بهداشت كار، گردشگري، زبان انگليسي، مهندسي، دانشگاه آزاد، دندانپزشكي، بهداشت محيط، پژوهشگري، تجارت الكترونيك، مديريت اجرايي ، مديريت MBA ، و  هر رشته اي و در هر مقطع تحصيلي كه به علم آمار نياز دارد.

دانشجويان دانشگاههاي سراسري، آزاد اسلامي، پيام نور، غير انتفاعي و . . .  را براي انجام کارهاي آماري فصل 4 پايان نامه پذيراييم.

تحليل آماري  و پردازش داده هاي پرسشنامه اي براي انواع پرسشنامه ها (طيف ليکرت) تخصص ماست.

سفارش خدمات  و  كارهاي آماري (آناليز)  مربوط به ادارات دولتي و خصوصي از سراسر ايران پذيرفته مي‌شود. بدين ترتيب كه:

»اطلاعات را ارسال نموده و پردازش و تحليل آماري را دريافت نماييد.

عیوضی: 09351323950