از آنجایی که معیار آلفای کرونباخ یک معیار سنتی برای تعیین پایایی سازه ها می باشد،روشpls معیار مدرن تری نسبت به آلفا بنام پایایی ترکیبی که توسط ورتس و همکاران(۱۹۷۴) معرفی شده است.در نتیجه برای سنجش بهتر پایایی در روشpls ، هر دوی این معیار ها به کار برده می شوند.در صورتی که مقدار پایایی […]

ادامه مطلب ←