این آزمون در کنار آزمون سوبل جهت بررسی اثرات غیرمستقیم متغیرهای مستقل بر متغیرهای وابسته استفاده میشود، که در آن برقراری شروط زیر ضروری است. شرط اول این است که متغیّر مستقل با متغیّر وابسته رابطه‌ی معنادار داشته باشد. شرط دوّم این است که معناداری رابطه‌ی بین متغیّرهای مستقل و واسط تأیید شود. شرط سوّم […]

ادامه مطلب ←

تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه ای و غیر پرسشنامه ای…. مشاوره آماری مقالات علمی و پایانامه های دانشگاهی مدلسازی معادلات ساختاری انجام پروژه های آماری با تمامی نرم افزارهای spss  و pls  و لیزرل و اموس و اویوز و … نگارش کامل فصل چهارم پایانامه های دانشگاهی داده سازی حرفه ای و تخصصی انتشار […]

ادامه مطلب ←