از آنجایی که موضوع برازش مدل مفهومی و شاخص هایی که به بهترین نحو توانایی تفسیر بهتر برازش مدل را داشته باشند بسیار متنوع و پیچیده شده است و محققان با نوعی سردرگمی مواجه هستند.در این پژوهش از پرکاربردترین و مناسب ترین شاخص های برازش مدل استفاده کرده ایم.در ایتدای امر در هر مورد توضیحی […]

ادامه مطلب ←

وجود داده های پرت در بین داده ها موجب بروز مشکلاتی در تحلیلها خواهد شد. این داده های پرت موجب بدست آمدن غیر صحیح برآوردها می شود.همچنین وجود داده های پرت در نرمال بودن یا نبودن داده ها نیز بسیار موثر است و یکی از راه های نرمال سازی داده ها بررسی داده های پرت […]

ادامه مطلب ←