مدل ساختاری بر خلاف مدل های اندازه گیری، به سوالات (متغیرهای آشکار) کاری ندارد و تنها متغیرهای پنهان، همراه با روابط میان آنها بررسی می گردد.در بررسی مدل ساختاری، ضرایب معناداری z(مقادیر t-value)، معیار R^2 ، معیار اندازه تاثیر f^2 و معیار Q^2 مدل ساختاری بررسی می شود. جهت استفاده از تحلیلگر و مشاوره آماری […]

ادامه مطلب ←