یکی از پیش فرضهای مهم در آزمونهای آماری ، نرمال بودن توزیع داده ها می باشد که در این مطلب سعی شده است تا خواننده را با این توزیع آماری مهم آشنا سازیم.

ادامه مطلب ←