دلایل استفاده از این نرم‌افزار می‌توان به شرح ذیل لیست نمود: عدم حساسیت به حجم نمونه و اجراي مدل با نمونه اندك مناسب داده هاي غير نرمال استفاده از مدل اندازه‌گیری انعکاسی و ترکیبی حتي بصورت همزمان توانایی استفاده از مدل اندازه‌گیری حتی با یک گويه اجرای مدل محقق ساخته و بدون نظري قبلي توانایی […]

ادامه مطلب ←