یک مدل اندازه گیری مربوط به بخشی از مدل کلی می شود که در برگیرنده یک متغیر به همراه سوالات مربوط به آن متغیر است.برای بررسی برازش مدلهای اندازه گیری سه معیار پایایی، روایی همگرا و روایی واگرا استفاده می شود.پایایی خود از سه طریق بررسی ضرایب بارهای عاملی، ضرایب آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی صورت […]

ادامه مطلب ←