ضرایب همبستگی ارتباط خطی بین دو متغیر x و y را نشان می دهند.قبل از استفاده از این ضرایب باید نوع توزیع داده های هر دو متغیر مذکور مشخص گردد.اگر توزیع داده های هر دو متغیر نرمال باشند از ضریب همبستگی پیرسون و اگر حتی توزیع داده های یکی از متغیرها غیر نرمال باشد از […]

ادامه مطلب ←