برای ارزیابی برازندگی الگوی معادلات ساختاری از چند شاخص استفاده می شود . یک شـاخص مـورد اسـتفاده، شاخص مجذور کای (X2) است که یک شاخص برازندگی مطلق مدل به حساب می آید و هر چه از صفر بـزرگ تـر باشد برازندگی مدل کمتراست. وقتی حجم نمونه برابر ۷۵ تا ۲۰۰باشد مقدار مجذور کای(X2) یک اندازه […]

ادامه مطلب ←