گروه آماري بتا با بهره گيري از متخصصان رشته آمار توانايي اجرايي آناليز هاي مربوط به تحليل كواريانس/واريانس را با بالاترين كيفيت و با ذكر جزئيات آناليزها را دارا مي باشد. 1-اجراي آناليز هاي تحليل كواريانس / واريانس تك متغيره2- اجراي آناليز هاي تحليل كواريانس / واريانس چند متغيره 3-اجراي آناليزهاي تحليل واريانس / كواريانس […]

ادامه مطلب ←

آزمون هاي آماري اساسا نياز به پيش شرطهايي دارند كه مي بايست قبل ازهر كاري اين پيش فرضها بايد آناليز شوند. در تحليلهاي كواريانس نيز چندين پيش فرض اساسي وجود دارد كه به شرح زير مي باشد: 1-  كمي بودن متغيرهاي وابسته و كوريت(كمكي) 2-چندطبقه اي(چندگروهي) بودن متغيرهاي مستقل 3-مستقل بودن مشاهدات(پاسخ دهندگان) 4-نبود داده […]

ادامه مطلب ←