تحلیل عاملی تائیدی(CFA)    در این روش پژوهشگر سعی می کند تاییدی بر یک ساختار عاملی مفروض بدست آورد.یعنی تعیین می کند که داده ها با یک ساختار عاملی معین که در فرضیه آمده هماهنگ است یا خیر.تحلیل عاملی تاییدی برای سنجش روایی شاخص های یک سازه در پرسشنامه نیز بکار گرفته می شود تا […]

ادامه مطلب ←