تحلیل تشخیصی(Discriminant Analaysis) از جمله روشهای تفکیکی است که تلاش می کند تا با بهره گیری از برخی متغیرهای مستقل ،افراد گروهها را که داده های آنها به صورت اسمی یا ترکیبی است به بهترین وجه از هم تفکیک کند و نهایتا متغیرهایی که به طور مناسب گروهها را از هم تفکیک می کنند مشخص […]

ادامه مطلب ←

در برخی از موارد محققین پس از آنکه رگرسیون خطی را بر روی داده های خود برازش می دهند مقدار سطح معناداری آزمون فیشر(F)‌بیشتر از ۰٫۰۵ محاسبه می شود یعنی به زبان ساده مشخص می شود مدل رگرسیونی ارائه شده برای داده های ما مناسب نبوده و ارتباط غیر خطی است نه خطی؟؟؟ حال چگونه […]

ادامه مطلب ←

در مورد حجم نمونه لازم برای انجام معادلات ساختاری در میان محققان ،اجماعی وجود ندارد. بعضی از محققان با این استدلال که “روش مدل سازی معادلات ساختاری” تا حدود زیادی با برخی جنبه های رگرسیونی چند متغیری شبیه است،استفاده از اصول تعیین حجم نمونه در تحلیل رگرسیون چند متغیری ، برای تعیین حجم نمونه در […]

ادامه مطلب ←

۱-تحلیل مسیر می تواند فرضیه های علی را ارزشیابی کند و در برخی از موقعیتهای محدود نیز دو یا چند فرضیه علی را بیازماید.اما هرگز نمی تواند جهت علیت را محقق سازد. ۲-تحلیل مسیر زمانی مفید است که فرضیه های روشنی برای آزمون،یا تعداد کمی فرضیه که همه آنها را بتوان در یک نمودار واحد […]

ادامه مطلب ←

برای ارزیابی برازندگی الگوی معادلات ساختاری از چند شاخص استفاده می شود . یک شـاخص مـورد اسـتفاده، شاخص مجذور کای (X2) است که یک شاخص برازندگی مطلق مدل به حساب می آید و هر چه از صفر بـزرگ تـر باشد برازندگی مدل کمتراست. وقتی حجم نمونه برابر ۷۵ تا ۲۰۰باشد مقدار مجذور کای(X2) یک اندازه […]

ادامه مطلب ←