جهت استفاده از رگرسیون باید پیش فرضهایی را رعایت کنیم تا نتایج بدست آمده قابل قبول و علمی باشد.متاسفانه کسانی که با علم آمار آشنا نیستند و فقط کار کردن با چند کلید آماده نرم افزار spss را یاد گرفته اند اکثرا این پیش فرضها را رعایت نمی کنند و موجب بروز مشکلاتی بعدا برای محقق یا پایانامه دانشجو می شود.

پیش فرضهای بنیادی رگرسیون خطی ساده:

  • رابطه بین متغیر مستقل(x) و متغیر وابسته(y) خطی باشد.

  • خطاها نا همبسته باشد.

  • میانگین خطاها صفر باشد.

  • واریانس خطاها دارای مقدار ثابت باشد.

  • خطاها دارای توضیح نرمال باشد.

جهت استفاده از این روش در پروژه خود با ما تماس بگیرید.

۰۹۳۵۱۳۲۳۹۵۰ (عیوضی)