از آنجایی که معیار آلفای کرونباخ یک معیار سنتی برای تعیین پایایی سازه ها می باشد،روشpls معیار مدرن تری نسبت به آلفا بنام پایایی ترکیبی که توسط ورتس و همکاران(۱۹۷۴) معرفی شده است.در نتیجه برای سنجش بهتر پایایی در روشpls ، هر دوی این معیار ها به کار برده می شوند.در صورتی که مقدار پایایی ترکیبی برای هر سازه بالای ۷/۰ (Nunnaly,1978) شود، نشان از پایداری درونی مناسب برای مدل اندازه گیری دارد.

بعد از تکمیل کار و تایید شما هزینه ها دریافت خواهد شد

عیوضی ۰۹۳۵۱۳۲۳۹۵۰