۱-وجود منطق های متفاوت در مدل سازی توسط نرم افزار یکی از ویژگی های عمده ی این نرم افزار می باشد. که در منوی محاسبات چهار منطق ,Bootstrapping,plsAlgorithm, و Blindfolding ,FIMIX-PLSدر دسترس می باشد.

۲-کاهش حجم حداقل نمونه نیز یکی دیگر از مزایای PLS می باشد،حجم حداقل نمونه در بسته نرم افزاری PLS،بین ۳۰ تا ۱۰۰ می باشد ولی حجم حداقG نمونه در نرم افزارهای دیگر مانند لیزرل بین ۲۰۰ تا ۸۰۰ می باشد(Stan&Saporta,2005).

۳-کاهش محدو دیت های مدل سازی ،که به طور مثال در نرم افزارهای دیگر برای شناسایی هر متغیر مکنون نیاز به وجود حداقل سه یا چهار متغیر مشاهده شده می باشد ولی این مورد در بسته نرم افزاری PLS  کاملا مرتفع شده است.

۴-ارتباط سنجی بین متغیرهای مکنون و مشاIده شده و مدل سازی در نرم افزارهای PLS هم به صورت بازتابی (reflective) هم به صورت ترکیبی (formative) انجام می شود،که نسبت به نرم افزارهای مانند لیزرل که تنها به صورت (reflective) سنجش می شود،بهبود یافته است.