پیش از آزمون مدل ساختاری و اندازه گیری برای تحلیل مسیر مدل مفهومی به وسیله نرم افزار لیزرل باید سئوالات به کار رفته در پرسشنامه از نظر قابلیت برازش مدل مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرند. در این بخش با استفاده از مدل های اندازه گیری مدل معادلات ساختاری ،صحت سنجش سازه ها توسط شاخص های مربوطه مورد بررسی قرار می گیرد.در این قسمت با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی مرحله اول مشخص می شود که آیا سئوالات طراحی شده در هر سازه واقعاً می تواند سازه مورد نظر را بسنجد . به عبارت دیگر آیا سئوالات و شاخصهای در نظر گرفته شده از روایی لازم برخوردار است یا نه؟.برای این کار به سراغ مدل اندازه گیری ضرایب استاندارد شده می رویم؛چنانچه بارهای عاملی زیر ۰٫۴ در مدل وجود داشته باشد،سئوال مربوط به آن سازه را برای برازش بهتر مدل باید خذف نمود و تحلیل عاملی تأییدی را مجدداً اجرا نمود.

عیوضی: ۰۹۳۵۱۳۲۳۹۵۰