آمار استنباطی مشخص می کند که آیا الگوها و فرآِندهای کشف شده در نمونه ، در جامعه آماری هم کاربرد دارد یا خیر.بعبارتی دیگر نتایجی که از نمونه های گرفته شده بدست آمده را به جامعه آماری تعمیم می دهیم. آمار استنباطی شامل تمامی آماره ها و آزمونهایی می گردد که به آزمون فرضیه های […]

ادامه مطلب ←

برخی مواقع محققین و دانشجویان با سوالات چندگزینه ای آشنا هستیم . سوالات چند گزینه ای یا چند پاسخی ،که در بسیاری از تحقیقات بخصوص اجتماعی و اقتصادی وجود دارند، سوالاتی هستند که هر پاسخگو می تواند چندین پاسخ را برای یک پرسش انتخاب کند.سوالات چند گزینه ای می توانند هم بصورت باز و هم […]

ادامه مطلب ←

این آزمون یکی از معتبرترین آزمونهای آماری است که به وسیله آن می توان پی برد یک رابطه سیستماتیک بین دو متغیر وجود دارد یا خیر؟این آزمون معمولا برای رابطه هایی بکار می رود که هر دو متغیر ناپارامتری باشد.اگر در یک نمونه هیچ رابطه سیستماتیک بین دو متغیر وجود نداشته باشد،می توان نتیجه گرفت […]

ادامه مطلب ←

مدل کلی شامل هر دو بخش مدل اندازه گیری و مدل ساختاری می شود.و با تائید برازش آن، بررسی برازش در یک مدل کامل می شود، برای بررسی برازش مدل کلی تنها یک معیار بنام GOF وجود دارد.سه مقدار ۰٫۱ ، ۰٫۲۵ و ۰٫۳۶ را به عنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای GOF معرفی […]

ادامه مطلب ←

چهارمین معیار بررسی مدل ساختاری، Q^2 است.این معیار که توسط استون و گیسر(۱۹۷۵) معرفی شد، قدرت پیش بینی مدل در متغیرهای وابسته را مشخص می کند.به اعتقاد آن ها مدل هایی که دارای برازش بخش ساختاری قابل قبول هستند، باید قابلیت پیش بینی شاخص های مربوط به سازه های درون زای مدل را داشته باشند.بدین […]

ادامه مطلب ←

سومین معیار که توسط کوهن(Cohen,1988) معرفی شد استf^2 است که شدت رابطه ی میان سازه های مدل را تعیین می کند.مقادیر ۰٫۰۲، ۰٫۱۵و ۰٫۳۵ به ترتیب نشان از اندازه تاثیر کوچک، متوسط و بزرگ یک سازه بر سازه دیگر است.این معیار فقط در مدلهایی کاربرد دارد که متغیرهای درون زایی داشته باشند که بیش از یک […]

ادامه مطلب ←

معیار برازش مدل ساختاری

ادامه مطلب ←

آماره دوربین واتسون

ادامه مطلب ←

ضریب تعیین نشانگر درصدی از تغییرات متغیر وابسته است که به وسیله متغیر مستقل تبیین می شود و با استفاده از فرمول زیر محاسبه می شود:

ادامه مطلب ←

جهت استفاده از رگرسیون باید پیش فرضهایی را رعایت کنیم تا نتایج بدست آمده قابل قبول و علمی باشد.متاسفانه کسانی که با علم آمار آشنا نیستند و فقط کار کردن با چند کلید آماده نرم افزار spss را یاد گرفته اند اکثرا این پیش فرضها را رعایت نمی کنند و موجب بروز مشکلاتی بعدا برای […]

ادامه مطلب ←

رگرسیون قسمتی از عم آمار هست که قصد دارد ارتباط بین دو متغیر و یا ارتباط بین یک متغیر بنام پاسخ (وابسته) یا y و چند متغیر مستقل(پیش بین) یا xها را تبیین کند.

ادامه مطلب ←

مدل ساختاری بر خلاف مدل های اندازه گیری، به سوالات (متغیرهای آشکار) کاری ندارد و تنها متغیرهای پنهان، همراه با روابط میان آنها بررسی می گردد.در بررسی مدل ساختاری، ضرایب معناداری z(مقادیر t-value)، معیار R^2 ، معیار اندازه تاثیر f^2 و معیار Q^2 مدل ساختاری بررسی می شود. جهت استفاده از تحلیلگر و مشاوره آماری […]

ادامه مطلب ←

روایی همگرا دومین معیاری است که برای برازش مدلهای اندازه گیری در روش pls به کار برده می شود.

ادامه مطلب ←

از آنجایی که معیار آلفای کرونباخ یک معیار سنتی برای تعیین پایایی سازه ها می باشد،روشpls معیار مدرن تری نسبت به آلفا بنام پایایی ترکیبی که توسط ورتس و همکاران(۱۹۷۴) معرفی شده است.در نتیجه برای سنجش بهتر پایایی در روشpls ، هر دوی این معیار ها به کار برده می شوند.در صورتی که مقدار پایایی […]

ادامه مطلب ←

مراحل انجام تحلیل به روش pls به شرح زیر است:. برازش مدل اندازه گیری، بررسی روابط بین سوالات و متغیرهای مکنون مربوطه. برازش مدل ساختاری، بررسی روابط بین متغیرهای مکنون. برازش مدل کلی بعد از این مراحل قادر خواهیم بود تا فرضیات را بررسی کنیم جهت استفاده از این نرم افزار در پروژه خود تماس […]

ادامه مطلب ←

مدل سازی معادلات ساختاری یکی از انواع روش های آماری است که بررسی ارتباطات میان چندین متغیر در یک مدل را فراهم می سازد.نسل اول این تکنیک با نرم افزارهایی مانندLisrel، AMOSE و EQS معرفی شده اند.ضعف های این نرم افزارها شامل نیاز به تعداد زیاد نمونه، نرمال بودن توزیع داده ها، وجود حداقل سه […]

ادامه مطلب ←

جامعه آماری: جامعه آماری عبارت اند از مجموعه اشیا یا نمودهایی که یک یا چند صفت مشترک داشته و یکجا در نظر گرفته می شوند و آن را با نماد N نشان می دهند.مقصد تمامی آزمون فرضیه ها بر اساس آماره ها و ویژگی های نمونه آماری ، جامعه آماری است که در هر تحقیق […]

ادامه مطلب ←

متغیرها بر اساس نقشی که در پژوهش برعهده دارند، به چند دسته تقسیم می شوند:‌ متغیر مستقل یا تاثیر گذار متغیر وابسته یا تاثیر گذار متغیرهای تعدیلگر متغیر میانجی گر متغیر کنترل متغیر مداخله گر ( مزاحم) متغیر مستقل ؛ متغیری است که بر روی متغیر دیگر اثر می گذارد..معمولا در تحقیقات ، مطالعه محقق […]

ادامه مطلب ←

ضریب همبستگی پیرسون(pearson Correlation Coefficicnt)

ادامه مطلب ←

ضریب همبستگی اسپیرمن(Spearman)

ادامه مطلب ←