در این درس آزمون کولوموگروف اسمیرنوف دو بعدی و آزمون من ویتنی به منظور آزمون فرضیه های تفاوتی مورد بررسی قرار گرفته است

ادامه مطلب ←

یکی از نکاتی که در هر پیشنهاد و طرح پژوهشی اعم از پایان نامه یا رساله مطرح می گردد، مشخص ساختن روش تحلیل داده هاست. انتظار می رود پژوهشگر به روشنی بیان نماید که چه آزمون هایی و یا از چه شیوه هایی برای تحلیل داده های خود استفاده خواهد نمود. تجزیه و تحلیل داده […]

ادامه مطلب ←