این آزمون از ساده ترین و مناسبترین آزمونهای ناپارامتری برای تجزیه و تحلیل داده های اسمی در یک گروه است. به عبارت دیگر کاربرد آن در مقایسه و آزمون میزان توافق بین توزیع تجمعی (توزیع تراکمی) اعداد مشاهده شده با یک توزیع نظری می باشد.به عبارت دیگر این یک آزمون نیکویی برازش(میزان انطباق) می باشد […]

ادامه مطلب ←

اگر جهت یا شدت رابطه ی میان متغیر مستقل و وابسته در سطوح گوناگون یک متغیر سوم، بطور قابل ملاحظه ای تغییر کند، به آن متغیر سوم متغیر تهدیلگر گفته می شود.بدین لحاظ ، متغیر تعدیلگر در یک چهار چوب تحلیل همبستگی بعنوان یک متغیر سوم تلقی می شود که همبستگی مرتبه صفر میان متغیر […]

ادامه مطلب ←

روش AHP(Analytical Hierarchy Process) یکی از معروف ترین فنون تصمیم گیری چند منظوره است که در سال 1970 توسط توماس ال ساعتی(saaty) ابداع گردید.این روش هنگامی که عمل تصمیم گیری با چند عمل تصمیم گیری با چند گزینه رقیب و معیار تصمیم گیری روبروست میتواند مورد استفاده قرار گیرد.فرآیند AHP ترکیب معیارهای کیفی همراه با […]

ادامه مطلب ←

سوالات پرسشنامه باید در حد معینی با یکدیگر همبستگی داشته باشند و وجود همبستگی بیش از حد موجب ایجاد هم خطی چندگانه می شود که این امر مانع از استخراج عاملهای مستقل می شود. از سویی دیگر اگر همبستگی بین سوالات پرسشنامه ها از حد معینی کمتر شود مشکل ماتریس اتحاد پیدا خواهیم کرد.ماتریس اتحاد […]

ادامه مطلب ←

انجام تحلیل آماری داده ها به روش PLS روش تحلیلی PLS پی ال اس ویا حداقل مجذورات جزئی(Partial Least Squares) روش نسبتاً جدیدی از ساخت معادلات رگرسیون است .این روش برای رگرسیون تک متغیری و چند متغیری استفاده می شود. بنابر این ممکن است چندین متغیر وابسته داشته باشد (متغیرهای وابسته متعددی داشته باشد). برای […]

ادامه مطلب ←

  تخفیف ویژه دانشجویی                                           به تعداد محدود      تحلیل آماری مربوط به فصل چهارم پایانامه بصورت تخصصی و کاملا حرفه ای  تحلیل آماری و تخصصی با نرم افزار spss مدلسازی معادلات ساختاری  واریانس محور […]

ادامه مطلب ←

تحلیل تشخیصی(Discriminant Analaysis) از جمله روشهای تفکیکی است که تلاش می کند تا با بهره گیری از برخی متغیرهای مستقل ،افراد گروهها را که داده های آنها به صورت اسمی یا ترکیبی است به بهترین وجه از هم تفکیک کند و نهایتا متغیرهایی که به طور مناسب گروهها را از هم تفکیک می کنند مشخص […]

ادامه مطلب ←

در این بخش از سایت شروع به ارائه محصولات و جزوات آموزشی و کاربردی آمار خواهیم پرداخت .جهت استفاده از این جزوات و پایانامه ها بر روی آن کلیلک کنید تا وارد بخش دانلود آن شوید. تمامی پروژه ها  شامل  موارد زیر می باشند: ۱- پیشگفتار   ۲- مقدمه   ۳-معرفی ازمون   ۴-بنیان گذاران آزمون    ۵-نوع آزمون  […]

ادامه مطلب ←

  پارامترها μ مکان (حقیقی) σ ۲ > 0 توان دوم مقیاس (حقیقی) تابع چگالی احتمال خط قرمز: توزیع طبیعی استاندارد تابع توزیع تجمعی تابع توزیع تجمعی رنگ‌ها با نمودار بالا همخوانی دارند ‫تکیه‌گاه x ∈ ( − ∞ ; + ∞ ) تابع چگالی احتمال ۱ σ ۲ π exp ⁡ ( − ( […]

ادامه مطلب ←

نرم افزار Amos علاوه بر گزارش چولگی و کشیدگی هر متغیر ،آزمونی بر اساس کشیدگی چند متغیره ی ماردیا(۱۹۷۰) نیز ارائه می کند. اگر چه نرمال بودن تمام متغیرها به تنهایی شرط کافی برای نرمال چند متغیره بودن نیست به دلیل پیچیدگی های ارزیابی نرمال چند متغیره بودن محققان اغلب فقط نرمال بودن تک متغیره […]

ادامه مطلب ←